ALL SPOT DXMAP

ALL QRP ALL LAST 50 SPOT 25 SEPTEMBER 2023 19:42:37Z (UTC)
TIME Z BAND FREQUENCY DX CALL DX CTY (DXCC) SPOTTER SPOTTER CTY (DXCC) COMMENT
18:03 40 7033.4 YT3T/QRP (EU) SERBIA HA8WX (EU) HUNGARY TNX QRP QSO
15:57 20 14265.0 SV9IOI (EU) CRETE PA1FJ (EU) NETHERLANDS tnx for qrp qso 73 Fred
15:45 20 14190.0 VK3NDX (OC) AUSTRALIA N7EKD (NA) UNITED STATES OF AMERICA UR QRP GD COPY THIS AM 73
14:14 10 28457.0 YB2NDX (OC) INDONESIA IW1GGR (EU) ITALY 73 Erick,CQ CQ DX QRP,
13:38 2 145500.0 IV3GVY/3 (EU) ITALY IQ3QC (EU) ITALY MQC WXM-VE726 JN55QT QRP
08:23 10 28100.0 IZ2KRX (EU) ITALY IQ3QC (EU) ITALY test qrp
08:13 17 18100.0 OH0RY (EU) ALAND ISLANDS IT9EJP (EU) ITALY TU fer qrp qso
01:34 40 7061.5 WD4AWD (NA) UNITED STATES OF AMERICA KI4MZC (NA) UNITED STATES OF AMERICA POTA VA; QRP DE GA
01:31 20 14065.0 NM5BG (NA) UNITED STATES OF AMERICA KI4MZC (NA) UNITED STATES OF AMERICA POTA NM; QRP DE GA